S-a lansat apelul de proiecte pentru formare in domeniul medical

,

Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte destinat formarii in domeniul medical: „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei;
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare;

Prioritatea de investitii 9.IV: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general;
Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Principalul rezultat asteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentului apel de proiecte este:

 • Nivel de competente imbunatatit al profesionistilor din sistemul de medical

Tipuri de activitati sprijinite

Tipuri de activitati eligibile care pot fi sprijinite in contextul prezentului ghid al  solicitantului – conditii specifice

Tipurile de activitati eligibile care vor fi finantate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizeaza acordarea de sprijin pentru cresterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local (nivel regional si local) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale.

Astfel, in functie de nevoile persoanelor din grupul tinta, propunerile de proiecte vor include urmatoarele activitati:

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesionala specifica pentru personalul medical implicat in implementarea programelor prioritare la nivel national si local (nivel regional, judetean) de sanatate.

 • Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesionala specifica pentru personalul implicat in domeniile prioritare de sanatate identificate in acest ghid (nivel national, nivel regional, judetean si local) inclusiv sisteme de simulare a unor activitati clinice in domeniile prioritare, daca este cazul.

NB. Facilitarea accesului institutiilor medicale la echipamentele structurilor de diagnostic si cercetare din centrele universitare de referinta: acces la infrastructura/ laboratoare/ echipamente (inclusiv instruire)/ baze de date, se realizeaza in baza unui parteneriat cu institutia medicala ;

Programele de formare vor cuprinde sesiuni teoretice si practice.

 •  Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor precum si dezvoltarea si furnizarea de programe noi de formare profesionala aferente programelor prioritare in domeniul, necesare pentru domeniul medical din Romania. Noile programe de formare pot viza inclusiv includerea in Codul Ocupatiilor din Romania a unui/ unor standard(e) profesional(a) ca suport pentru noi calificari/ specializari, necesare in domeniul medical, relevante obiectivelor vizate de prezentul ghid. Dezvoltarea noilor programe de formare este eligibila inclusiv pentru situatiile in care formarea profesionala vizeaza calificari noi, nereglementate in Romania, dezvoltate in spa tiul occidental;
 • Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare in domeniile prioritare de sanatate pe platforme de e-learning pentru schimburile de cunostinte. Achizitia sau dezvoltarea de noi platforme de e-learning nu este eligibila spre finantare in cadrul acestui apel de propuneri de proiecte.

In acceptiunea prezentului ghid al solicitantului, sunt eligibile EXCLUSIV (sub rezerva eligibilitatii) programele de formare specifica din domeniile programelor prioritare de sanatate (sub activitatea 1), respectiv cele aferente urmatoarelor domenii:

1. Sanatatea femeii si copilului
1.a. Mortalitate infantila si risc de deces neonatal
1.b. Malformatii congenitale si boli genetice

2. Boli netransmisibile majore
2.a. Boli cardiovasculare
2.b. Cancer
2.c. Diabet zaharat
2.d. Bolile respiratorii
2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene
2. f. Boli pulmonare cronice
2.g. Boala cronica de rinichi

3. Boli transmisibile
3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare (tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B si C )

4 . Sanatate mintala
5. Boli rare (inclusiv genetica medicala)

NB. In cadrul prezentului apel de proiecte, este obligatorie derularea sub-activitatii 1 (element de eligibilitate proiect)

NB. In cadrul prezentului apel de proiecte, formarea profesionala in regim e-learning nu poate depasi 1% din numarul total al orelor de formare, realizate la nivel de proiect

NB. Pentru a fi eligibile, sub-activitatile 1 si 2 aferente acestei activitati trebuie sa contribuie la formare profesionala specifica a personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate.

NB. Programele de formare profesionala derulate in contextul sub-activitatii 1 trebuie sa fie creditate cu puncte EMC (Educatie Medicala Continua – conform Deciziei nr. 67 din 09/12/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua) de organisme cu rol de reglementare a profesiilor din domeniul medical respectiv.

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale

Aceasta activitate urmareste imbunatatirea cadrului metodologic si a competentelor tehnice a specialistilor din domeniul medical, cresterea gradului de implicare a specialistilor români in initiativele europene de schimb de informatii.

In cadrul acestei activitati se vor finanta:
• Participare la programe de formare, congrese, workshop uri in domeniile prioritare de sanatate;
• Efectuarea de stagii practice

Aceasta activitate se poate derula si in afara zonei vizate de proiect, dar pe teritoriul Uniunii Europene.

NB Ponderea cheltuielilor privind schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale in bugetul proiectului nu va depasi 15% din totalul cheltuielilor eligibile.

Teme secundare FSE

In cadrul Axei Prioritare 4/ PI 9.iv sunt vizate temele secundare prezentate in tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidentieze in sectiunea relevanta a cererii de finantare (”Tema secundara vizata”) in ce consta contributia proiectului la o anumita tema secundara, precum si costul estimat al respectivelor masuri.

Atentie! Alocarile din tabelul de mai jos reprezinta alocari indicative la nivelul Axei Prioritare 4. Prin urmare, in cadrul propunerii de proiect se vor evidentia sumele calculate pentru masurile care vizeaza teme secundare relevante pentru proiect.

In dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite activitati, veti viza cel putin o tema secundara dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva tema secundara veti indica sume in buget care sa reprezinte minim procentul indicat in tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea sociala

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale6.

Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, si, eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocarile sociale.

In procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun teme secundare.

Teme orizontale

In cadrul proiectului solicitantii vor evidentia, in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei electronice, contributia proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse in cadrul proiectului va trebui sa asigurati contributia la cel putin una din temele orizontale egalitatea de sanse si non-discriminarea, respectiv dezvoltarea durabila. In acest sens solicitantii pot avea in vedere Ghidurile privind integrarea temelor orizontale in
cadrul proiectelor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020:
Partea I Egalitatea de sanse si de tratament

Partea a II-a Dezvoltarea durabila

In procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea implementarii principiului dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse, non discriminare.

Tipuri de solicitanti eligibili/ parteneri eligibili

 • Ministerul Sanatatii
 • Ministerul Sanatatii in parteneriat cu actori relevanti 7(alte autoritati publice, universitati, ONG-uri relevante)
 • Autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile de sanatate publica, institutele si institutiile medicale)
 • Autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile de sanatate publica, institutele si institutiile medicale) in parteneriat cu actori relevanti (alte autoritati publice, universitati, ONG-uri relevante)

In contextul prezentului apel de proiecte prin autoritati publice se intelege autoritati ale sistemului de sanatate publica8, respectiv:

 • Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului;
 • Alte institutii care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean sau local;
 • Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
 • Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 • Directii de sanatate publica in cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, care colaboreaza cu unitatile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii;
 • Institutele sau centrele de sanatate publica ca institutii publice regionale sau nationale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii;
 • Institutiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, care desfasoara activitati in domeniul sanatatii publice la nivel national, regional, judetean si local, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanata tii, cu exceptia CNAS si a caselor de asigurari de sanatate.

Perioada de implementarea a proiectelor

Perioada maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni.

NB Tintele anuale obligatorii:

In cadrul proiectelor cu o durata de 36 de luni, se va avea in vedere realizarea a cel pu tin 20% dintre indicatori in primele 12 luni de implementare si câte 50% in lunile 13-24 si 30% in lunile 25-36.

Grup tinta

In cadrul prezentului apel de proiecte, grupul tinta cuprinde specialistii implicati in furnizarea de servicii medicale, dupa cum urmeaza:

A) Personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta Personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

 • sa fie angajate intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)
 • personalul sa fie implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local.

B) Medicii de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate

NB In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finantate proiecte cu acoperire nationala (element de eligibilitate proiect). In acceptiunea prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, proiect cu acoperire nationala este cel care indeplineste CUMULATIV pentru grupul tinta vizat de proiect urmatoarele conditii:

 •  90% din totalul grupului tinta trebuie sa fie localizat in regiunea mai putin dezvoltate (Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia);
 • 10% din totalul grupului tinta trebuie sa fie localizat in regiunea dezvoltata – Bucuresti-Ilfov.

Prin localizarea grupului tinta va fi interpretata dupa cum urmeaza:

 • Pentru grupul tinta punctul A) Personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate (1.7. Grup tinta), locul unde se afla institutia publica de sanatate cu care are incheiat un contract de munca (perioada determinata sau nedeterminata).
 • Pentru grupul tinta punctul B) Medicii de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (1.7. Grup tinta), localizarea cabinetului medical al medicului de familie.

Atentie! Proiectele care nu vor avea acoperire nationala in sensul mentionat mai sus nu sunt eligibile in cadrul acestui apel de proiecte.

Atentie! Locul de derulare a activitatilor proiectului (de exemplu formarea profesionala specifica, sediul proiectului etc.) nu va fi luat ca reper in asocierea cheltuielilor cu regiunea de dezvoltare aferenta.

NB. Nu se vor considera dubla finantare situatiile in care o persoana din grupul tinta (ex. medici de familie) beneficiaza de programe de formare in domenii diferite (ex. hepatite infectioase, tuberculoza; HIV/SIDA, boli pulmonare cronice etc.) in proiecte diferite.

Minimul obligatoriu pentru grupul tinta vizat de proiect (element de eligibilitate proiect)

 • Pentru proiectele implementate in regiunile mai putin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane care vor beneficia de cursuri de formare / schimb de bune practici (indicatorul de realizare 4S55) este de 360 persoane.
 • Pentru proiectele implementate in regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane care vor beneficia de cursuri de formare / schimb de bune practici (indicatorul de realizare 4S55) este 40 persoane.

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

In cadrul prezentului apel de proiecte lansat in contextul Axei Prioritare 4, PI 9.iv, OS 4.8 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 64 747 058.82 euro (contributia UE + contributia nationala) la nivelul categoriilor de regiuni dupa cum urmeaza:

 • pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 57 819 123.53 euro, din care contributia UE este de 49 146 255.00 euro (corespunzând unei contributii UE de 85%), iar contributia nationala este de 8 672 868.53 euro (corespunzând unei contributii nationale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 6 927 935.29 euro, din care contributia UE este de 5 542 348.23 euro (corespunzând unei contributii UE de 80%), iar contributia nationala este de 1 385 587.06 euro (corespunzând unei contributii nationale de 20%).

Pentru proiectele finantate in contextul prezentului ghid, asistenta financiara nerambursabila solicitata si contributia nationala se va realiza in baza unei pro-rata la nivel de cheltuieli aferente proiectului (pentru regiunea dezvoltata – 10,7% din total asistenta financiara nerambursabila/ contributia nationala, iar pentru regiunile mai putin dezvoltate – 89,3% din total asistenta financiara nerambursabila/ contributia nationala).

 Valoarea maxima a proiectului, rata de cofinantare

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Info euro aferent lunii octombrie 2016.

Valoarea a proiectului

Grupul tinta minim stabilit este de 400 de persoane.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 1.200.000 euro.
Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 3.000.000 euro.
ATENTIE: Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat doar in lei.
Cererile de finantare care prezinta buget calculat in euro vor fi respinse.

Contributia nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)

Contributia eligibila minima a solicitantului/ partenerului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant/ partener.

Valoarea cofinantarii proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabileste in functie de tipul entitatii care are calitatea de solicitant sau, dupa caz, in functie de tipul fiecarei entitati care are calitatea de partener.

 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor

Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului

Eligibilitatea proiectului – conditii generale

Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului – conditii specifice

Nu sunt eligibile proiectele care:

 1. nu prevad minimul obligatoriu pentru grupul tinta conform sectiunii 1.7. Grup tinta – CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte.
 2. nu prevad tintele minime obligatorii pentru fiecare dintre indicatorii de realizare si de rezultat imediat conform sectiunii 1.8. Indicatori specifici de program – CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte.
 3. depasesc valoarea maxima a proiectului conform sectiunii 1.10.1. Valoarea maxima si minima a proiectului, rata de cofinantare – CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de proiecte.
 4. nu prevad sub-activitatea 1 ca activitate principala in proiect, nu vizeaza ca domeniu al formarii profesionale specifice (sub-activitatea 1) cel putin unul dintre domeniile prioritate ale programelor prioritare de sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor domenii: Sanatatea femeii si copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, Sanatate mintala, Boli rare (inclusiv genetica medicala).
 5. Nu indeplineste cerintele pentru a fi considerat un proiect cu acoperire nationala (90% din totalul grupului tinta sa fie aferent regiunilor mai putin dezvoltate si 10% din totalul grupului tinta sa fie aferent regiunii dezvoltate).

Lista cheltuielilor eligibile poate fi consultata in ghid.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, incepand cu 17 octombrie 2016 ora 15:00, pana la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene