Finantare pentru Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit

,

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 1 –  Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere al mediului, efficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor, innovator, competitive si bazat pe cunoastere Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit.

Obiectiv

Obiectiv specific 1.4 – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru.

Buget

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50 % din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat in planul de afaceri pentru fiecare operatiune si nu depaseste suma maxima de 75.000 EUR (inclusiv TVA eligibil) echivalentul in LEI la cursul INFOREURO precizat in anuntul de lansare a apelului.

Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finantare in cadrul masurii cu conditia ca sprijinul financiar solicitat sa nu depaseasca cumulat echivalentul in lei a 75.000 euro la cursul INFOREURO precizat in anuntul de lansare a apelului.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei, in cuantum de minim 50% prin mai multe modalitati: aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar).

Atentie! Pentru solicitantii care nu se incadreaza in categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

 Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili in functie de incadrarea solicitantului, ca urmare a completarii Anexei I – „Declaratie privind incadrarea in categoria IMM”.

Care este valoarea maxima si minima a proiectului si pe ce perioada?

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect va fi echivalentul in LEI a 150.000 EURO la cursul INFOREURO precizat in anuntul de lansare a apelului (In cadrul acestui plafon este inclus TVA –ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA). Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

Valoarea minima eligibila a proiectului va fi precizata in anuntul de lansare a apelului.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.

Durata minima de implementare a unui proiect este de 1 luna.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in vederea acordarii sprijinului financiar nerambursabil acordat prin masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:

• inainteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activitati;
• detin sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor activitati dezvoltate;
• au minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de luni.

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe aceasta masura sunt:

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) Sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) Sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate in Ghidul solicitantului.
3) Activitatile pentru care se solicita sprijin financiar nerambursabil in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene, in ultimii 5 ani.
4) Respecta gradul de interventie publica si nu depaseste valoarea maxima eligibila precizata in Ghidul solicitantului.
5) Bugetul respecta limitele prevazute pentru anumite categori de cheltuieli precizate in Ghidul solicitantului.
6) Durata maxima de implementare este de 24 luni.

ATENTIE: Proiectele care privesc doar achizitia de constructii nu sunt eligibile.

Activitati eligibile

 • Investitii la bord;
 • Turism pentru pescuitul cu undita;
 • Restaurante cu specific pescaresc;
 • Servicii de mediu aferente pescuitului;
 • Activitati educationale care privesc pescuitul.

Activitati obligatorii

In cadrul masurii sunt obligatorii:
• activitatile de informare si publicitate;
• activitatea de auditare a proiectului.

Activitatile neeligibile

Activitatile neeligibile sunt in conformitate cu art. 11 din Regulamentul 508/2014 si anume:
– operatiunile care determina cresterea capacitatii de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporeste capacitatea navei de a gasi peste;
– constructia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
– incetarea temporara sau definitiva a activitatilor de pescuit, in absenta unei dispozitii contrare in prezentul regulament;
– Pescuitul de explorare;
– Transferul dreptului de proprietate asupra unei intreprinderi.

De asemenea, in cadrul acestei masuri nu sunt eligibile investitiile la bors care vizeaza:

– Sanatatea si siguranta la bord conform Articolului 32 si articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 508/2014.
– Investitii in echipamente la bord care vizeaza Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice conform Articolului 41 alineatul (1) literele (a)-(c) si articolul 44 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 508/2014.
– Investitii la bord care vizeaza Valoare adaugata, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite conform Articolului 42 si articolul 44 alineatul (1) litera (e) Regulamentul 508/2014.

Categorii de cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului care cuprinde urmatoarele tipuri de cheltuieli.

 • Obtinerea terenului
 • Amenajarea terenului
 • Amenajari pentru protectia mediului si/sau aducerea la starea initiala.

Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului care cuprind urmatoarele tipuri de cheltuieli: Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • Studii de teren
 • Obtinere avize, acorduri si autorizatii
 • Proiectare si inginerie
 • Organizarea procedurilor de achizitie
 • Consultanta
 • Asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investitia de baza

 • Constructii si instalatii
 • Montaj utilaje tehnologice
 • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
 • Utilaje fara montaj si echipamente de transport
 • Dotari
 • Active necorporale

Cheltuieli pentru organizarea de santier

 • Lucrari de constructii
 • Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe:

Cheltuieli eligibile specifice MASURII I.6 pot fi:

a) Cheltuieli cu investitiile la bord
o cheltuieli cu Investitii necesare realizarii activitatilor de agrement la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial.
o cheltuieli pentru Investitii necesare realizarii activitatilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial.

b) Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:
o cheltuieli pentru investitii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;
o cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
o cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcatiuni.
o cheltuieli pentru investitii necesare realizarii unor centre de pescuit recreativ-sportiv.
c) Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescaresc
o Cheltuieli pentru investitii noi;
o Cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente.
o Cheltuieli cu achizitia de dotari specifice restaurantelor.
d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului
o Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza colectarea de deseuri marine sau deseuri pe ape interioare;
o Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza prelucrarea si comercializarea deseurilor marine sau a deseurilor de apele interioare colectate;
o Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza servicii de intretinere si igienizare a plajelor si a zonelor de agrement;

Cheltuieli pentru activitati educationale care privesc pescuitul
o Cheltuieli pentru investitii necesare desfasurarii de activitati educative care privesc pescuitul(de ex. “Scoala Altfel”).
o Cheltuieli pentru investitii necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de pescuit.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 16.02.2017, ora 17:00
Alocarea financiara totala pentru prezentul apel: 4.517.200,00 lei, din care alocare financiara pentru ITI: 1.355.160,00 lei

Cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil in luna decembrie 2016

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul mentionat mai sus.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: FEPAM + contributie nationala
Sursa: AM Peste